The Goa Hindu Association

B. B. Borkar Memorial Award

Poet Laureate Padmashree B. B. Borkar Memorial Award

The Goa Hindu Association has been presenting awards to upcoming Goan litterateurs in the name of poet laureate Padmashree B. B. Borkar since 1985.

Poet Laureate Padmashree B. B. Borkar Memorial Award Shashikant Narvekar Memorial Award for Outstanding Playwright (Sponsored by Dr. Subhash Bhende) G. A. Kulkarni Memorial Award for Best Literary Translation (Sponsored by Dr. Subhash Bhende)

Year Award Winner
1985 Shri.Sudesh Sharad Lotlikar
1989 Shri.Avdhut Kudtarkar
1992 Shri.Narendra Bodke
1990 Shri.Venimadhav Borkar
1993 Shri.Ashok Naik Tuyekar alias Poet Pushpagra
1991 Shri.Dadu Pandurang Parab
1994 Shrimati Rekha Thakur
1992 Shri.Ramesh Veluskar
1995 Shri.Dyaneshwar Kolvekar
1993 Shrimati Vasanti Nadkarni
1996 Shri.Chadrakant Gavas
1994 Dr.Sachin Kandolkar
1997 Shri.Narayan Jagannath Mahale
1995 Shri.Vishnu Surya Wagh
1998 Shri.Paresh Narendra Kamat
1996 Shri.Govind Naike
1999 Shri.Ramesh D.Vanskar
1997 Shri.Prakash Peryekar
2000 Smt.Leena Pednekar
1998 Mr.Milind Mhamal
2001 Shri.Vithal Ganvas
1999 Smt.Purnima R. Kerkar
2002 Dr.Anuja Joshi
2000 Smt.Radha Bhave
2014 Shri. Ashok Borkar
2015 Smt.Daya Vithal Mitragotri
2016 Shri.Dayaram B. Padloskar
2017 Shri. Dattaprasad Dattatry Jog