The Goa Hindu Association

Present Committee

President
Shri. Anil B. Pai Kakode

Vice President
Shri. Arvind G. Pilgaonkar
Smt. Nirupa Quenium
CA Subhash Saraf

Chairman
Shri. Suresh M. Palekar

Vice Chairman
Shri. Maharudra M. Rajadhyaksha

Joint Secretary
Dr. Ashok Jagannath S. Amonkar
Shri. Shirish Borkar

Joint Treasurer
Shri. Shripad L. Kabadi
Shri. Bhushan Moye

Members
Shri. Prakash Salkar
Shri. Milind Borkar
Shri. Kamlakar S. Chari
Shri. Ameya S. Prabhu
Shri. Shashikant W. Kochikar
Shri. Abhijeet S. Salelkar